další  pøedchozí   obsah

11. HUDBA

Chcete-li zjistit cokoliv, co se zrovna teï dìje, musíte si poslechnout hudbu. Nemyslím slova... Musíte si poslechnout The Staples Singers, Smokeyho & The Miracles, Marthu & The Vandellas. Pro mnoho lidí je to dìsivé. Je v tom sex. (New York, 1965)

Populární písnièky jsou jedinou umìleckou formou, která vykreslí atmosféru doby... to, kde se lidé právì nacházejí. V knihách to není, na jevišti to není, v galeriích to není. (New York, 1965)

Vždycky jste si dìlal svoje, tehdy, když Beatles udìlali 'Sergeanta Peppera' a Rolling Stones udìlali 'Satanic Majesties', pøišel jste s 'Johnem Wesleyem Hardingem', který byl naprosto odlišný, proti podstatì psychedelie.

Nešel jsem za tímhle druhem vìcí... nikdy jsem nešel. Snažil jsem se udržet svoji hudbu jednoduchou. (San Francisco, 1980)

Mladí to [dneska] mají tìžké. Nikdo už jim prostøednictvím hudby nic neøíká. Dostávají jen hromadu konzumních produktù, které jim nepøinesou vùbec nic dobrého. Døíve nebo pozdìji se proti tomu všemu vzbouøí. Nepotøebují následovat mne. Mají k následování své vlastní lidi. (Los Angeles, 1985)

Mùžete øíci nìco více o tom druhu hudby, kterého jsou lidé pøesyceni, protože jej považují za pustý, na peníze zamìøený prùmysl?

No, ono se to zmìní, zmìní se to. Teï dìlají vìtšinu hudby stroje. Všimli jste si, že všechny písnièky znìjí stejnì? Tedy, já nevím, jestli jste si toho všimli. Mùžete poslouchat jednu písnièku a mohli byste vzít slova jiné písnièky a rovnou je do ní dát, protože rytmus je stejný a bicí jsou stejné, a stroje mohou dìlat jenom tohle a mohou jenom udìlat, aby znìly odlišnì tolika rùznými zpùsoby, že to už nezní odlišnì, zní to všecko stejnì. A prospívá to teï prùmyslu, protože mnoho lidí tyhle stroje vynalézá a potøebuje tyhle stroje prodávat, navíc je to také velmi dobré, protože dneska se s nimi dají dìlat dobré vìci. S tìmihle stroji mùžete mít svoji vlastní malou kapelu jako one man band. Víte, co myslím? Ale o to nejde. Opravdu nejde o to být one man band, pokud umíte hrát na nástroj jako one man band, rozumíte. Vzpomínám si na Rogera McGuinna, jak pøed lety používal na podiu magnetofon, dlouho pøedtím, než se syntetická hudba stala populární, a pouštìl nahrávku doprovodu jedné ze svých písnièek a stoupnul si tam a zpíval ji. Myslím, že byl asi vùbec prvním èlovìkem, který to udìlal, ale tenhle typ hudby nemá žádný základ, rozumíte. A všude kolem je spousta mladých a tìm se to zkrátka nelíbí, takže co udìlají, koupí si prostì nástroje a hrají, ale neposlouchají tyhlety desky, poslouchají staré desky, a tak tu je hodnì mladých kapel a hodnì klukù, kteøí dìlají muziku, a já je vidím hrát starý styl hudby. A dneska jsou to dìti, ale za ètyøi nebo pìt let už nebudou a všechno se to obrátí. Takhle to každopádnì vidím já.

Bude to dobré?

Jo, protože... ne, jsou v tom urèitá pravidla a omezení. Tím myslím, že se jen tak neposadíte a nenapíšete písnièku. Je urèitý objem vzdìlání, kterým musíte projít, abyste se dostali do tohohle bodu, a ne jenom životní zkušenost, musíte se také nauèit, jak na nástroj hrát a jak vést urèitý druh melodie, myslím. Takže jo, bude to dobré. (Toronto, 1987)

Jednou veèer jsme nìco natáèeli a chystali se dát tam nìjaké tleskání. A chlápek, který sedìl za pultem, povídal, 'no, hoši, to tam chcete jít a opravdu tleskat? Já tady mám mašinku, která to umí udìlat'. Ale my tam šli a místo toho jsme tleskali... Ale to je jen malý pøíklad, jak je všechno orientované na stroje. (Los Angeles, 1984)

Nic není nové. Každý prostì dostává šanci - vìtšina z toho zní recyklovanì a pomíchanì, zøedìnì. I rapové desky. Miluju tyhle vìci, ale nové nejsou, tyhle vìci jste mohli slyšet vždycky... to byl ten èlovìk, Big Brown, nosil vìzeòskou deku, to bylo všecko, co kdy nosíval, v létì v zimì, John Hammond by se na nìj taky pamatoval - byl jako Othello, recitoval eposy jako nìjaký skvìlý øímský øeèník, jenže skuteènì zapomenuté vìci, 'Stagger Lee', 'Cocaine Smitty', 'Hattiesburg Hattie'. Kde byly nahrávací spoleènosti, když tu byl? Ale i on, i to bylo, jako se to dìlávalo už tøicet let pøedtím... a bùhví kdy ještì. (New York, 1985)

Myslíte, že jste sehrál nìjakou roli v promìnì populární hudby v posledních nìkolika letech?

Doufám, že ne. (Woodstock, 1969)

Všecko, co jste slyšeli [tehdy v pozdních padesátých letech] byl rock'n'roll a country & western a rhythm & bluesová muzika. A najednou se v urèité chvíli celá tahle oblast pøemìnila v jakési mléko, víte, ve Frankieho Avalona, Fabiana a tenhle druh vìcí... A tak šel každý od toho. A já si to pamatuju, když od toho všichni šli. Ale vlastnì to nikdo všechno neztratil. A pak do toho pøišla folková muzika jako urèitý druh prozatímní náhrady, ale to byla jen náhražka... Teï je to zase jiné, díky anglické scénì... Co anglická scéna udìlala, bylo, že dokázali, že mùžete vydìlat peníze hraním stejného starého druhu muziky, jaký jste hrávali. (Los Angeles, 1966)
 

Rock & Roll

V rock'n'rollu šlo o to, že to, alespoò mnì, jaksi nestaèilo; 'Tutti Frutti' a 'Blue Suede Shoes' byly skvìlé chytlavé fráze a strhující pulsující rytmy a vy jste se mohli opájet energií, ale nebyly vážné ani neodrážely život realisticky. Vìdìl jsem, když jsem se dostal k folkové hudbì, že to byl vážnìjší druh vìci. Písnièky byly více naplnìny zoufalstvím, více smutkem, více nadšením, více vírou v nadpøirozené, mnohem hlubším cítìním... V jednom øádku je tu život skuteènìjší, než byl ve všech rock'n'rollových tématech. To jsem potøeboval. Život je plný složitostí, a to rock'n'roll neodráží. Byla to jen maska šťastné tváøe a 'jeï Sally jeï', nebylo tu nic, co by tøeba jen vzdálenì pøipomínalo 'Sixteen Snow White Horses' nebo 'See That My Grave Is Kept Clean'. Pokud jsem nìco udìlal, pøidal jsem jedno k druhému. V hudbì se nedìlo nic vážného, když jsem zaèínal, ani Beatles. Zpívali 'Love Me Do', a Marvin Gay... ten neudìlal 'What's Goin On' døív než v sedmdesátých letech. (New York, 1985)

Teï už je to jen rock, s velkým R, žádný roll, roll je pryè, homosexuální rock, rock pracujících, rock makléøù, je to teï všude viditelný podnik, velká vìc establishmentu. Víte, že vìci jdou lépe s Colou, protože vám to øekla Aretha Franklinová, a že Maxwell House Coffee musí být OK, protože o nìm zpívá Ray Charles. Každý zpívá o keèupu nebo léku proti bolení hlavy nebo nìèem podobném. Nic takového to zpoèátku nebylo, nemìlo to nic co dìlat s punèocháèemi a parfémy a omáèkami na rožnìní... hraním toho jste si koledovali o kriminál. Je to jako kdyby Lyndon Johnson øekl celonárodnímu obecenstvu We Shall Overcome - Jednou budem dál, prostì absurdní... je takové staré rèení 'chceš-li svého nepøítele porazit, zpívej jeho píseò', a na tom je poøád hodnì pravdy. Myslím, že tohle se stalo a že nikdo ten rozdíl nevidí. Za starých èasù, to je zase fráze, jste za hraní platili cenu. Mohli jste být vyhnáni z mìsta nebo shozeni s útesu. Samozøejmì, vždycky tu byl nìkdo se sítí. Nesnažím se malovat jen jednu stranu obrázku. Ale víte, bylo tìžké se prosadit, bylo to nekompromisní. Cítili jste, jako byste byli souèástí nìjaké okrajové cirkusové atrakce. Teï je z toho hlavní èíslo... Nejlepší vìci byly dìlané bez reflektorù ještì pøed dalšími výklady, a tak... než to pøišli definovat. Myslím, že v tom zabili nìco velmi dùležitého. Takový uzavøený svìt, když si uvìdomili, co to bylo a jak to použít, zbavili to dechu a zabili to. Co jim na tom záleželo? Cokoliv, co bylo v cestì, pøeválcovali jako buldozer, jakmile to pochopili, zabili to a udìlali z toho vìc minulosti, postavili tomu pomník, a vy to teï posloucháte, náhrobní kámen, je to byznys za miliardu dolarù... Co vám øíkám, není žádná lež, ale kdo to vlastnì chce slyšet? Jenom se zbyteènì rozèílíte. (New York, 1985)
 

Kritici

Ti mnì neublíží. Jistìže vás mohou rozmáèknout a zabít. Mohou vás položit na roh Ètyøicáté druhé a Broadwaye a pustit na vás hadici a spláchnout vás do kanálu a strèit vás do podzemky a odvézt na Coney Island a pohøbít vás na Ferrisovì kole. Ale já odmítám tady sedìt a dìlat si starosti s umíráním. (New York, 1965)

Stupidní a zavádìjící hovada... nìkdy jsou tihle vykladaèi - tak já se tedy vždycky snažím zùstat o krok pøed sebou samým a stále se mìnit s dobou, co? To by bylo bláznivé poselství. Kolik rolí mùžu hrát? Blbci, omezují vás podle své vlastní neimaginativní mentality. Nikdy si nepøestanou myslet, že nìkdo byl vystaven zkušenostem, kterým oni nebyli... každopádnì to není ani zkušenost, o co jde, ale je to pøístup ke zkušenosti. Tolik nedorozumìní pochází od lidí polapených v jejich vlastních malých svìtech, které je tíží... oproti tomu, èemu vìøí nìkteøí takzvaní experti, já sebe sama 'nevynalézám' stále znovu - byl jsem tu odpoèátku. Nejsem také nìjaký hledaè nebo pátraè po bùhvíèem, mám to už dávno pohromadì a mùžu jít kteroukoliv cestou. Na žádné z mých písní není nic, co by vùbec naznaèovalo, že tøeba jen zpola hledám nìjaký ztracený poklad na konci nìjaké veliké tajemné duhy - propaganda, to je vše, co to je... nikdy jsem sám sebe nepovažoval za outsidera nahlížejícího dovnitø, všechno, co dìlám, je dìlané zevnitø ven, víte, jsem tajemstvím jenom pro ty, kteøí nepocítili stejné vìci jako já. (New York, 1985)

Kladou špatné otázky, jako, co jste mìl k snídani. Jaká je vaše oblíbená barva, takové vìci. Novinoví reportéøi, èlovìèe, to jsou jen otrávení spisovatelé, frustrovaní novelisté, nijak mi dáváním køiklavých nálepek neublíží. Mají o mnì všechny ty pøedpojaté pøedstavy, a tak jim podle nich hraju. (Sheffield, 1965)

Proè byste o mnì mìli vìdìt. Já o vás vìdìt nechci. (Newcastle upon Tyne, 1965)

Kdybych vìnoval pozornost tomu, co øíkají jiní, srdce by ve mnì zemøelo. (Woodstock, 1969)

Je velmi unavující, když vám druzí lidé øíkají, jak moc vás žerou, když vy sám se nežerete. (Londýn, 1966)

Jak se rozhodujete, kdy mluvit k lidem a kdy ne?

Myslíte, že teï mluvím?... pøekvapuje mì, že jste nepoložil tyhle otázky pøi vystoupení Rogera Daltreye, nebo Paulu McCartneymu...

Pøedpokládám, že bych je položil, pokud bych tím byl povìøen.

No, víte, neøeknu nic, z èeho byste nìco odhalili. To se nestane.

Takže cokoliv øíkáte, je jen...

Ne, snažím se uspokojit vaši potøebu proniknout zde do mého soukromého života a myšlení, a vlastnì mì to ani neuvádí do rozpakù a snad mì to ani nesplete... doufejme, že mì to neplete. (Toronto, 1987)
 

Fanoušci

Lidí je tisíc, milión, miliarda. Lidí je moc. Nemùžete je tedy všechny znát. (Manchester, 1965)

Myslíte, že mnoho mladých lidí, kteøí si kupují vaše desky, rozumí jedinému slovu z toho, co øíkáte?

Jistì.

Máte tedy za to, že rozumí?

Jistì.

Proè øíkáte, že rozumí? Jak si mùžete být tak jistý? Jsou to pøece dost složité písnièky, ne?

Jo, ale oni jim rozumí.

Jak víte, že jim rozumí? Øekli vám, že rozumí?

Øekli. Copak jste neslyšeli tu písnièku 'She Said So'- Tak to øekla? (Londýn, 1965)

Øekl byste, že se nìjak zvlášť staráte o lidi?

No ano, ale všichni máme svoje vlastní definice všech tìch slov. 'Starat se' a 'lidé'...

Ale víme pøece, co jsou to lidé?

Víme to? (Londýn, 1965)

Byl jste si vìdom faktu, že dnes veèer v City Hall jste mìl vìtší obecenstvo, než jaké tu bylo po mnoho let k vidìní, a více ocenìní, než tu bylo kdy slyšet? Potlesk byl fantastický, nikdy jsem neslyšel tolik potlesku a chodím sem docela dlouho.

To mì tìší, víte. To mì tìší. (Sheffield, 1965)

Jidáši! (hlas z obecenstva - pozn. pøekl.)

Nevìøím ti... jseš lháø. (Londýn, 1966)

V hotelu, kde bydlím, mám pokoj 801, a zjistil jsem, že v pokoji 802 je dívka zvaná Sara Dylanová.

Opravdu? Proboha!

Napil jsem se s ní, a ona mi øekla, že je vaše sestra.

Ale hochu. Jak vypadá?

Øíká, že vypadá hodnì jako vy. Je snìdá. Je o deset let mladší než vy a trpí takovým neobvyklým sebeklamem.

No, jsou lidé, kteøí mì všude následují a mají pasy a øidièské prùkazy, a ti všichni mají jméno 'Dylan', víte. Co s tím mohu dìlat. Zmìnili si své jméno v rodném listì a tak. Proè se mne na to ptáte?

Asi proto, že mi to pøišlo docela dìsivé.

Proè to nenahlásíte místnímu strážníkovi nebo tak. Ona je hereèka, myslím. Nevím.

Jeden by skoro myslel na to, jak byl zastøelen John Lennon, a snad byste si s nìèím takovým mìl dìlat starosti... vy nemáte kolem sebe lidi z ochranky?

Èasto mám lidi z ochranky kolem sebe, jenom je nemùžete vidìt, to je vše. Vùbec nikdo neví, kdo se mnou je a kdo není. Nerozhlašuju, s kým pøicházím.

Ale je tohle vùbec nìco, co vás zneklidòuje, ta myšlenka, že - protože jste velmi slavný - nìkteøí, kdo si myslí, že vás milují, vás tøeba zabijí?

No, to je vždycky otázka, že. Myslím, že obvykle vás nezabije osoba, která vás nejvíc miluje, nevím. Myslím, že Jesse James byl patrnì nejspíš... dostal se k nìmu blízko nìjaký èlovìk, o kterém si myslel, že to je jeho blízký pøítel. (Toronto, 1986)

Jednoho veèera pøi jakoby výsmìšném koncertu jste neøekl nic obecenstvu. Víte, ti od tisku øíkali, že lidé z toho byli celí vedle a Dylan neøekl ani ahoj.

Proè bych mìl øíkat ahoj? Nemají se mnou nic co dìlat. Já tady dìlám film. Myslíte to vážnì? Proè jste jim to neøekli?

Ale ne, já jsem to èetl v novinách a jenom mne zaujalo, proè jste neøekl ahoj. Já bych øekl. Cítil bych ten tlak.

Bez ohledu na to, co øeknete, nikdy to není dost, že? Mohl jsem pokraèovat a øíct, 'Ahoj všichni, jakpak se máte' a to víte, oni by øekli, 'Zahraj písnièku Bobe, zahraj písnièku' a já bych øekl, 'Ale, èlovìèe, zrovna se na to moc necítím' a v tisku by bylo, 'Byl tu Dylan, byl nerudný, byl náladový, byl samotáøský, pøišel na pár minut a zas hned odešel do svého karavanu nebo kam, do ústraní svého malého království', tohleto by lidé øekli. Jenom vás skuteènì cituju, z èehosi, co bylo øeèeno.

Je to tedy vždycky prohraná situace?

Pro mne ne, já tuhle hru nehraju a vy byste ji také nehrál, kdybyste byl na mém místì. Nehrál byste tuhle hru... Nìkdy je snazší být slušný než být hulvát. Nìkdy naopak.

Podle èeho posuzujete, co je zrovna lepší?

Instinktem.

další  pøedchozí   obsah