pøedchozí  obsah

12. POSLEDNÍ OPONA ZA TÌMI LÉTY

Šedesátá léta

Nemyslím, že lidé mìli zrovna plnou hlavu práce - staèilo vydìlat dost na jídlo, víte, alespoò skoro každému, mìli jste pocit, že prostì byli nìèím potrefení. Bylo to všude, neexistovalo žádné heslo, nikde žádný 'støední proud' nebo 'vìc, kterou je tøeba udìlat' v jakémkoliv slova smyslu. Amerika byla poøád velmi 'solidní', pováleèná, tak trochu ve stylu oblekù z šedého flanelu, McCarthyho, komoušù, byla puritánská, velmi klaustrofobická, a cokoliv se dìlo opravdu nìjak hodnotného, bylo od toho vzdálené a tak nìjak skryté pohledùm a trvalo léta, než byla media schopná to rozpoznat a zarazit to a zredukovat to na pitomost. (New York, 1985)

Mnoho lidí øíká, že generace šedesátých let nedopadla dobøe - že nenaplnili své sny nebo to nedotáhli do konce nebo co, a snad mají pravdu. Ale poøád tu bylo dost toho, co nikdo jiný nebyl schopný udìlat. (Los Angeles, 1991)

Lidé poøád mluví o šedesátých letech a už jsme skoro v osmdesátých a všichni chtìjí vìdìt, co se to tehdy dìlo. No, v šedesátých letech šlo o to, že jste všecko dìlali, protože jste chtìli. Nedìlali jste to proto, že jste si mysleli, že byste to mìli udìlat nebo protože to bylo tøeba udìlat. Nìco ve vás vám øeklo, že to chcete udìlat. Byla to síť po celé zemi - skuteènì. Velmi malá, ale velmi hustá. Poøád vídám ty lidi jezdit sem a tam, víte, poøád se tu potulují. Ale to, co se dìlo, bude vždycky vnímáno zrovna tak, jako byla v letech 1870 a 1880 vnímána Obèanská válka.

Bylo to nìco, co všichni pocitovali, ať už o tom vìdìli nebo ne, a v šedesátých letech zaèala spousta lidí všechno tohle, co se dìje nyní. Jenom si to neuvìdomovali, víte, ale padesátá léta také zrodila léta šedesátá, nezapomínejte, a v padesátých letech to bylo ještì výjimeènìjší... stejnì jako v šedesátých letech to byli lidé zapojení v celém tom bebopovém a beatnickém hnutí nebo v tehdejší podzemní kultuøe, ale bylo to domácké a dávalo vám to identitu. (Los Angeles, 1979)
 

Osmdesátá léta

Musíte se dostat pøes takové to 'držet krok s dobou'. Nejde o udržení kroku s dobou, být básníkem osmdesátých let, rockerem devadesátých let, nechtìjte být polapeni... všechno se o tom všem musíte nauèit a vyvolat to, když potøebujete. Staré prostøedky jsou poøád nejužiteènìjší, mohou vás dostat z bryndy, všechno je teï zkurvené a všechna znamení ukazují špatným smìrem - je to jako bychom žili v dobì Babylónské vìže, všechny naše jazyky jsou zmateny. Stavíme vìž na Venuši. Kde to vùbec, k èertu, je? Co tam budeme hledat? Boha? Bible øíká, 'I blázen, když má zavøená ústa, je shledán moudrým', ale to pochází z Bible, mùže to tedy být zavrženo jako pøíliš, cituji, 'náboženské'. Udìlejte nìco náboženským, a lidé se tím nemusí zabývat, mohou øíct, že to je bezvýznamné. 'Èiòte pokání, neboť se pøiblížilo království Boží', z toho lidé serou strachy. Rádi by se tomu vyhnuli. Øeknìte jim to, a stanete se jejich nepøítelem. Pøichází ale èas, kdy musíte pøijmout fakta, a pravda je pravdou, ať už tomu chcete vìøit, nebo ne, nepotøebuje vás, aby byla pravdou... Ta lež o tom, že každý má svoji vlastní pravdu, nadìlala spoustu škod a pobláznila lidi. Slyšeli jste nìkdy, že chcete-li porazit svého nepøítele, musíte napøed uèinit pokání, padnout na kolena a prosit o milost? Uèí se tohle na West Pointu? Nevím, vím jen, že Bùh nenávidí pyšný pohled. Je to zmatená situace.
Lidé se jen promenují v maskách, s tváøemi, které vám nedovolí poznat, co si myslí... Øeknu vám jen tolik - než nìkomu prozradíte své sny a nadìje, ujistìte se, zda vás miluje jako bratra, nebo se vaše sny a nadìje snad nikdy neuskuteèní... Musíte být trochu povìrèiví, abyste pøežili. Lidé rádi mluví o nové image Ameriky, ale pro mne je to poøád ta stará - Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroeová, nejsou to poèítaèe, kokain a David Letterman, od toho musíme pryè - Hedy Lamarrová, Dorothy Dandridgeová, to je moje idea Ameriky... a kdo je na tom lépe? Nìjaký šaškovský imaginární voják mùže zabít sto tisíc lidí v cizí zemi svého vlastního mozku, ale to je jen fantazie a nezùstane to v hlavì - lidé, pokud mají na vybranou, by poøád chtìli být Rhettem Butlerem.

Možná v devadesátých letech nebo snad v pøíštím století budou lidé hledìt na osmdesátá léta jako na vìk masturbace, kdy to bylo dovedeno do extrému, to mùže být všecko, co se teï dìje ve velkém... Já radši uchovávám svoje hodnoty jednou provždy podle Písma - rád zùstanu souèástí vìcí, které se nemìní. Ve skuteènosti to není tak obtížné - lidé poøád milují a nenávidí, poøád se žení a mají dìti, poøád ve svých myslích otroèí svým touhám, poøád bijí jeden druhého do tváøe a øíkají 'Miláèku, mùžeš zhasnout svìtlo' jako ve starém Øecku. Co se zmìnilo? Kdy Abraham rozbil modly svého otce? Myslím, že to bylo minulé úterý. Bùh je poøád soudcem a ïábel poøád vládne svìtu, co se tedy zmìnilo? Nezáleží na tom, za jak velikého se považujete, historie se pøes vás pøevalí. Zním jako kazatel, co? Zaèínajícím písnièkáøùm a zpìvákùm øíkám, nevšímejte si nièeho souèasného, zapomeòte na to, o nic nepøijdete, ètìte Johna Keatse, Melvilla, poslouchejte Roberta Johnsona a Woodyho Guthrieho. Také filmy, vidìl jsem jich stovky, kolik jich ve vás zùstane? Shane, Red River, On The Waterfront, Freaks? Snad hrstka dalších... Zrovna jsem tuhle veèer vidìl jeden film, jakmile bylo po nìm, nemohl jsem si z nìj na nic vzpomenout. Aèkoliv mi v té chvíli pøipadal skuteènì závažný. (New York, 1985)

Lidé dnes poøád žijí ze zbytkù šedesátých let. To se poøád pøedává - hudba, ideje. Kouknìte se, co se dneska dìje. Byly doby, kdy byla dùležitá idea hrdiny. Lidé vyrùstali a sdíleli tyto mýty a legendy a ideály. Teï vyrùstají a sdílejí McDonaldy a Disneyland. (New York, 1989)
 

A dál...

Jaké jsou vaše plány do budoucnosti?

Vlastnì ani nevím, co dìlám pøíští týden... mám za to, že moje plány jsou dál psát, nahrávat a živì vystupovat. Mùj život byl vìtšinou takový, pokud si vzpomínám. Abych vám øekl pravdu, myslím, že mùj život je poøád lepší. Myslím, že èím jste starší, tím jste na tom lépe. Takže se budu držet dlouho. Pøíjdete-li se na mne podívat, až mi bude devadesát let, najdete mì nìkde na jevišti. (Budapešť, 1991)

Není nikdo, pokud vím, koho nepøekvapuje jejich pøetrvávání, vèetnì mne. Ale je velmi nebezpeèné plánovat [daleko dopøedu], protože se tím zabýváte svojí nicotností. Zítøek je dost tìžký. To Bùh vám dává svobodu, a dny, o které byste se mìli nejvíce starat, jsou dnešek a zítøek. (Los Angeles, 1990)

pøedchozí  obsah