Tato stránka není optimalizována pro vůbec žádný prohlížeč ani rozlišení, doporučuji Links, Konqueror, FireFox či Mozillu nebo Operu.

Novinky    Odleželé    Bobliografie    Czech Covers    Překlady    Knocking on the Highlands    Jeho vlastními slovy    Dylan Days    Bootlegy    Odkazy    English

slunce

dark eyes

alias

Kam to koukáš?

dylan1

dylan2

Na počátku byl klik (čti click). A hned nato se vynořila otázka:

PROČ další dylanovská stránka? Hmm....


A proč ne, aha? Když už je tu tolik místa....

To bylo na počátku...Ale co dál?

Omlouvám se za dlouhé pauzy, lepší už to ale asi nebude

Aktualizováno 28.11.2007

Co nového?

25.3.2017

Tahle stránka je stará a zmršená, novou úvodní najdete zde. Opravil jsem aspoň hlavičku, dál už je to s otazníky místo diakritiky (ale možná tím zajímavější pro hledače a vykladače nejrůznějších významů).

28.11.2007

Mnoh� se ud�lo a mnoho vody uplynulo od doby, co jsem se tu hrabal naposledy. �lov�k prost� pot�ebuje n�jak nakopnout, aby urval kus noci na �kor sp�nku - no jo, u� to nen�, co to bejvalo p�ed n�kolika m�lo des�tkami let. Ale abych p��li� neodbo�oval. Dostal jsem v�era mail od kamar�da s upozorn�n�m na recenzi CD Roberta K�es�ana a Druh� tr�vy "Dylanovky" od Honzy �epky a �e je tam taky odkaz na tyhle str�nky. Desku u� jsem zaznamenal, uk�zky letmo poslechl, ale t�m to zhaslo, tak jsem byl zv�dav�, jak ji Honza vid�. Hmmmmm, �l�nek je to tedy hutn� a v��ivn�, kam na to ten Honza chod�? A pak �e nevstanou nov� bojovn�ci. Materi�lu na p�kn� kus d�chodu, jestli se ho teda do�iju. Ale u� zase kli�kuju. Podstatou m�ho sd�len� m�lo b�t, �e jsem zaktualizoval str�nku s p�eklady. �asem snad dojde i na seznam �esk�ch coververz�, ale zdrojov� soubory le�� na po��ta�i n�kde v d�li.

9.9.2006

Tak u� ji m�m doma, pokrok se prost� ned� zastavit. Dojmy po prvn�m letm�m poslechu - p�ekvapiv� nic neo�ek�vateln�ho. Prvn� rify je�t� d�vaj� nad�ji, �e by se to mohlo vyvinout v�elijak, ale pak se kapela rozjede klasick�m stylem a prvn� polovina prosvi�t�, jakoby �lo o voln� pokra�ov�n� bootleg� z leto�n�ho nebo lo�sk�ho turn�. Prvn� vybo�en� nastane a� u Workingman's Blues, piano a �lov�k �pln� sly�� ten les smy�c� v pozad�. Beyond The Horizon zn� jako out-take z Love and Theft, ale pozor - bl��� se nejzaj�mav�j�� kousek. Nettie Moore se nejv�c vymyk� zbytku desky, co� se o The Levee's Gonna Break u� ��ct ned�. Z�v�re�n� Ain't Talkin' p�sob� pro zm�nu zase jako zbytek (ne��k�m odpad) z Time Out of Mind. Tolik zat�m letem sv�tem. Celkov� dojem? Velmi dobr� deska, ale v r�mci Dylanovy diskografie sp��e mezi t�mi pominuteln�mi. V�c se uk��e po dal��ch a soust�ed�n�j��ch posle��ch (a a� si p�e�tu texty, p�ece jen jsem toho po r�nu v koupeln�, p�i chyst�n� sn�dan� a vypravov�n� synk� do �koly moc nepochytal).

5.9.2006

Joj, to u� jsem tu dlouho nebyl! Ne snad proto, �e by se nic ned�lo, pr�v� naopak. Minul� rok byl docela �rodn�. Ale popo��dku.
Dylan Days loni prob�hly, ale byly takov� ... no ... rozpa�it�. Kombinace soukrom�ho setk�n� ve ve�ejn�ch prostor�ch se n�jak moc neosv�d�ila. Letos jsem na to nem�l sil ani voln� term�n, ale p���t� rok bych zase r�d. Sledujte parkomaty a tuto str�nku!
Lo�sk� listopadov� koncert byl v�born� (a� na tu Hus�k Ar�nu, �e). Poprv� jsem s sebou vzal oba sv� synky a byli spokojeni (pravda, ten mlad�� v druh� p�li lehce zalamoval, ale z�v�r ho probral). Je k tomu hromada recenz� (Freemusic, Folktime, Musicserve, Musiczone) a taky p�kn� z�znam.
Zhruba tou dobou uvedla �esk� televize pod n�zvem Bob Dylan 1 a 2 skv�l� film Martina Scorseseho No Direction Home. Je�t� ho m�m schovan�.
Na koncert� byla v premi��e k dost�n� kniha mistrov�ch text� a p�eklad� Gity Zbavitelov� a Michala Bystrova Lyrics 1962-2001, kterou v Kalichu vydal Michal Plz�k. Jo, jo, je to tak, tuto ideu pojal v Da�kovic�ch p�ed �esti lety, prokorespondoval se skoro a� k Bobovi, ale a� nov� vyd�n� Lyrics mu umo�nilo zm�nit p��n� v n�dhernou knihu. Jestli jste zav�hali, m�te sm�lu. U� je rozebran�.
A aby toho nebylo m�lo, z�v�rem roku Argo vydalo Kroniky I, prvn� (doufejme) ��st Dylanovy autobiografie. Nem�l jsem nijak velik� o�ek�v�n�, ale je to skv�l�. U� se t���m na dal��.
A to u� jsme u �hav� sou�asnosti. No samoz�ejm� - Modern Times. Je�t� jsem ji nesly�el, neb jsem si ji z nostalgie objednal u Martina Dolej�e v Poli�ce, kde jsem kdysi v jeho knihkupectv� zakl�dal hudebn� odd�len� a str�vil tam �ty�i roky za pultem - a nav�c tam zrovna star�� synek byl na brig�d�. Ale �e pr� kolabuj� distribuce nebo co, tak zat�m �ek�m a �tu si recenze - Honza Sobotka v T�dnu, Vojta Lindaur v Reflexu, Pepa Vl�ek na centrum.cz (v�c jsem toho zat�m neobjevil).
No - a to je vlastn� snad v�echno. Tak zase za rok. Nebo d��v?

3.5.2005

Pozor, pozor! Zm�na! Po �etn�ch p�esmy�k�ch je kone�n�m term�nem 11. Dylan Days p�tek 20. kv�tna. Za��tek bude n�kdy odpoledne u n�s (Telec� 129, ptejte se na evangelickou faru), v pr�b�hu ve�era se p�esuneme na Luck� vrch. P�enocovat bude mo�no tam i onde. Na Luc�ku si m��ete objednat pokoj (zaplat�te sice, ale u�et��te no�n� sestup do �dol�), u n�s se d� p�espat ve spac�ku na karimatce, p��padn� si postavit na zahrad� stan. V sobotu bychom se mohli v�novat neorganizovan�mu odborn�mu programu - co kdo doveze, to bude (za sebe nab�z�m pr�vodce Dylanov�mi videi - t�eba Desolation Row v loutkov�m proveden� je docela z��itek). Odpoledne budu muset se zbytky sv� rodiny odcestovat, s vytrvalci pak m��eme po n�vratu ve�er je�t� pokra�ovat. Vstupn� bude tentokr�t naprosto dobrovoln� (do klobouku pro muzikanty), j�dlo a pit� zaji�t�no nebude (pokud mi d�te dop�edu v�d�t, m��u to nakoupit, a� se s t�m nemus�te tahat). A nezapome�te na Evanse.

1.5.2005

Nic nen� nem�nn� a Dylan Days je�t� zcela neum�ely, aspo� to tak zat�m vypad�. Slovo dalo slovo a zd� se, �e bychom mohli posledn� kv�tnovou sobotu (tedy 28.5. pro ty, co d�vaj� p�ednost ��sl�m) posed�t v p��jemn�m prost�ed� turistick�ho penzi�nu na Luck�m vrchu s bratry Bubl�kov�mi a snad i dal��mi muzikanty. Tam je mo�no tak� p�enocovat, kontakt najdete na uveden�m odkazu. Dejte mi, pros�m, v�d�t, zda se n�kdo chyst�te p�ijet, abych muzikanty nehonil po republice zbyte�n�. Bude-li n�s aspo� dvan�ct, jdu do toho.
Pokud nebudu mimo republiku (co� je zat�m pl�nov�no), mohli bychom se sej�t (nebo sjet :-) u� v p�tek a shl�dnout n�jak� z on�ch p�r des�tek DVD, co se mi od jara nahromadily d�ky DVDylan.com - jestli se navr�t�m dom� a� v sobotu, m��eme to projet t�eba v ned�li.
Tak� bych cht�l upozornit na vyjime�n� koncert americk�ho bluesov�ho kytaristy a znalce blues prof. Davida Evanse z Memphis 24. kv�tna ve ����e nad S�zavou ve velmi p��jemn�m prost�ed� z�meck� kaple. Bylo by �koda nechat si ho uj�t.

23.3.2005

Hmmm, podle n�kter�ch n�znak� to m� sp��telen� bob dylan - festival austria (alias Plankenstein) tak� u� za sebou :-( A to m�li loni 25. ro�n�k a jak� to tam bylo p�kn�. Ta v�ro�� jsou n�jak� destruuj�c�. Asi bych se m�l s Dylan Days p�ece jenom pochlapit, aby m�l Robert (ne tamten - ale ani toho bych ur�it� neodh�n�l - jedn� se o �st�edn�ho po�adatele BD-FA) kam jezdit, kdy� u� se jim to v Rakous�ch tak rozlo�ilo.
Tak�e n�vrh: posledn� kv�tnov� v�kend (proti n��e uveden� informaci do�lo k posunu na 27.-29.5.) u n�s v Telec�m, program z vlastn�ch z�sob (Everybody must give something back :-), p��stroje zajist�m, koho a co poslouchat a na co se d�vat bude (thanks to DVDylan, OK, JK, etc.). Bude-li n�s p�r, m��eme se slo�it a pozvat i muzikanty. Ve�er se d� ud�lat na zahrad� ohe�, d� se tam postavit stan nebo se d� sp�t ve spac�ku v s�le, p��padn� v okol� na Luck�m vrchu, v Pust� Rybn� nebo v Borovnici. Jinak bude admission free, pokud nahl�s�te sv� stravn� a pitn� normy, obstar�m p��slu�n� z�soby, abyste se s t�m nemuseli tahat. To� tak, skoro to vypad�, �e - jak ��k� moje �ena - "v�e jest p�ipraveno". Jedin�, co zb�v�, je v�� z�jem. Tak�e dejte v�d�t.
Lehce se mi rozrostly z�soby d�v�d��ek, kdyby to t�eba n�koho zaj�malo. A kone�n� jsem vid�l Masked & Anonymous. No, bude to cht�t je�t� p�r kol, zat�m (nemaje �esk� titulky) jsem to nestihl �pln� usledovat.
A taky kouk�m, �e jsem t�sn� pro�vihl v�ro�� - tahle str�nka se to�� u� p�t�m rokem. M�sto gratulac� p�em��lejte o konci kv�tna a nenech�vejte si to pro sebe :-)

8.2.2005

A� se jaro zept�, co jsme d�lali v zim� - no, Da�kovice jsou definitivn� zav�en�, Slun��ko v �tlumu, ale v hlav� mi za��n� hlodat, jestli aspo� n�jak� mal� soukrom� Dylan Days neud�lat u n�s v Telec�m. Z kv�tnov�ch v�kend� mi zb�v� u� jen 20.-22.5., co vy na to, byl by z�jem?
Aktualizov�n seznam �esk�ch koververz�

, bootleg� a mp3.

2.1.2005

P�lrok se p�ekulil a po��d n�jak nesta��m popadnout dech k pravideln�j��mu aktualizov�n� str�nek. Tak zat�m aspo� p�r drb� do nov�ho roku.
V p�edposledn�m lo�sk�m T�dnu vy�la p�ejn� recenze Jana Sobotky na Chronicles (na web ji ale nedali, pokud jste to pro�vihli, �t�te zde). Orgin�l je samoz�ejm� orgin�l, ale nezaj�mav� jist� nebude, �e tuto autobiografii p�ekl�d� pro Argo Ji�� Popel. A Kalich m� pro zm�nu v pl�nu vydat Lyrics v p�ekladech Michala Bystrova. To vypad� na docela �rodn� rok.

1.6.2004

Byl jsem na Plankensteinu (25. Dylan Festival 2004) a bylo to skv�l�. St�lo by to za report��, ale asi budu sp�� dosp�vat.

23.5.2004

It�s all over now, baby blue (voln� p�elo�eno "U� je toho nad hlavu a baba modr�"). 10. Dylan Days se uskute�nily v Da�kovic�ch 14. - 16. kv�tna 2004 coby posledn� val��k. Program byl vyda�en�, ale hudba dohr�la a u� zb�vaj� jen vzpom�nky.

21.5.2004

Dopln�ny p�eklady Jana �epky a Ji��ho Nepustila.

4.5.2004

Drobn� �pravy v programu 10. Dylan Days.

28.4.2004

V programu 10. Dylan Days dopln�ny odkazy na ubytov�n�. Aktualizov�n seznam bootleg� v mp3.

22.4.2004

Aktualizov�n program 10. Dylan Days.

28.3.2004

Dopln�na sekce p�eklad� o d�la z d�lny Jardy Svobody, mj. kapeln�ka Trabandu. On se k nim sice dnes u� moc nezn�, ale dle m�ho soudu jde o jedny z nejlep��ch zp�vateln�ch �esk�ch pokus�.

22.3.2004

U� jste vid�li Inkognito (tedy Masked & Anonymous)? Pokud stejn� jako j� je�t� ne, m��ete si zat�m p�e��st recenzi Jana Sobotky v T�dnu, Franti�ka Fuky v Cinema, Mateje �i�kol�ka na Filmwebu, Stanislava Buzka na Tiscali, Vojt�cha Ryndy tak� tam, Ivana Pe�ky na Premiere, Vladim�ra Hendricha na ihned.cz, p��padn� dal�� informace na www.biograf.cz.


Samoz�ejm�, �e jste tam v�ichni byli (nebo snad byl n�kdo v��n� nemocen?). 23. ��jna se n�� obl�benec do t�etice (te� u� m��eme ��ct, �e v�eho dobr�ho) zjevil v Praze a to tentokr�te v T-Mobile Ar�n�. Pokud by v�s snad zaj�maly moje dojmy, je mo�n� je nal�zt zde.
Dal�� odkazy - setlist, recenze v T�dnu, v Lidov�ch novin�ch dv� (v�etn� anonce), v Mlad� front� t�i (dtto), velk� �l�nek v Respektu, recenze na Freemusic.cz a na Musicserver.cz (dal�� odkazy jsou v�t�ny).


Bootlegy - kone�n� jsem si trochu ud�lal po��dek v mp3, kter� jsem b�hem posledn�ch let nashrom��dil. Tak� jsem dostal n�jak� naozajstn� bootlegy, tak�e pokud byste n�kdo m�li z�jem o v�m�nu, obra�te se sem.

�esk� coververze - u� taky za�aly fungovat.

Bobliografie - t�m�� ambici�zn� projekt pokou�ej�c� se zmapovat Dylanovy �l�poty v zem�ch a tisc�ch �esk�ch m� ji� svoji �vodn� str�nku.

V�zva!!! Kdo si vzpomene na nej��len�j�� �eskou dylanovku? Do vznikaj�c� datab�ze dylanologick�ch bohemik hled�me jak�koliv informace o tuzemsk�ch anglick�ch i �esk�ch, profesion�ln�ch i amat�rsk�ch coververz�ch p�sni�ek Boba Dylana. Pi�te, pros�m, na tomas.lavicky@worldonline.cz, nejlep�� kusy budou hororov�ny (pozn. autora: v tomto p��pad� se jedn� o seri�zn� z�le�itost).


A co d�l? Nap��klad si m��ete prohl�dnout bob�asn�k Knocking on Highlands (je to ve form�tu PDF - pardon, ale nic pro pedofily - a m� to cca 1 MB - prohl��e� Acrobat Reader si m��ete st�hnout u Adobe).

Druh� ��slo bob�asn�ku se p�ece jenom urodilo (je o n�co �sporn�j�� - 800 kB).

T�et� ��slo se taky proklubalo na sv�t, ale je to bumbrl��ek (skoro 2 MB).

Nebo si m��ete po��st Jeho vlastn�mi slovy (nyn� i jako PDF - greetings to Ale� Pavelka -200 kB).

P��padn� dosud nepublikovanou recenzi alba coververz� May Your Song Allways Be Sung z pera Jana Sobotky.

Dv� report��e z narozeninov�ho koncertu v Dr���anech. A taky z Berl�na ze stejn�ho roku 2000.


M��ete si taky odsko�it pod�vat se na str�nky Klubu Slun��ko-Unijazz (doporu�uje 10 z 8 bobofil�) a na r�zn� jin� bobodkazy (pravda pon�kud neudr�ovan�, sorry). Pokud v�s zajuj�maj� bootlegy, MPtrojky a tak podobne, vlezte si na Sugartown, vodtamta� u� �lov�k vobhl�dne,co je zrovna aktueln�.

V�c toho tu zat�m nen�, to v�te, ka�d� za��tek je t��k� (ale ty konce).


Coopywright - f�ecky obr�zky jsou odn�kud ukraden�, i kdybych snad n�kdy n�co nafotil, u� bych to stejn� nebyl schopen naskenovat. U textov�ch z�le�itost� je pravd�podobnost vlastn�ho pod�lu o n�co v�t��, no, doslov k prvn�mu bob�asn�ku v�m to objasn� (nebo taky ne).

Toto zp�sobil TL 3.3.2000 a naposledy se zde hrabal (viz v��e).

A tolikhle lidu u� sem zabloudilo od 25.5.2001pocitadlo (P�vodn� jsem cht�l vyhl�sit pr�mii pro st�ho n�v�t�vn�ka, ale zjistil jsem, �e p�i aktualizaci jsem j�m byl s�m, tak�e a� ten tis�c� :-) (U� se stalo - dal�� v po�ad� je desetitis�c� n�v�t�vn�k, to by mohlo b�t n�kdy kolem roku 2018 :-) Kouk�m, �e tak dlouho to asi trvat nebude, mo�n� ale d��v skon�� po��tadlo.

No jo, po��tadlo dopo��talo, ani jsem se nenad�l. �asem sem vrznu jin�, ale te� u� jdu sp�t.


O autorovi str�nek se m��ete v�ce dozv�d�t o patro v��.